Open menu

  Основне студије

  Приликом подношења пријаве за конкурс за упис на Основне студије достављају се следећа документа:

  • Оверене фотокопије сведочанстава свих разреда завршене средње школе
  • Оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи
  • Кандидати који средњу школу нису завршили у  Р. Србији, у обавези су да доставе нострификована сведочанства и диплому средње школе
  • Фотокопија личне карте
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Уверење о држављанству
  • Лекарско уверење (не старије од 6 месеци)
  • Две фотографије (35x45мм)
  • Доказ о уплати административних трошкова уписа и полагања пријемног испита

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.