Open menu

  Мастер струковне студије - ФИЗИОТЕРАПИЈА

   

  Мастер струковне студије у оквиру студијског програма Физиотерапија представљају високо стручну едукацију медицинског кадра са акцентом на струковном теоријском и практично примењивом знању.

  Модерно конципиран наставни план и програм, високо професионални и реномирани наставни кадар, са огромним клиничким искуством, као и реномиране наставне базе, гарантују оптималну едукацију високог струковног медицинског кадра на нивоу мастер струковних студија. Садржај студијског програма покрива сва подручја битна за образовање и рад будућег струковног мастер физиотерапеута у области хабилитације и рехабилитације. Програм је усклађен и у извесној мери унапређен у односу на сличне студијске програме у околним земљама и Европи. Методе извођења наставе су осавремењене видео презентацијама, демонстрацијама и потпуним увежбавањем потребних вештина, дискусионим групама, јавним часовима, елементима истраживачке методологије у хабилитацији и рехабилитацији, радом на рачунарима, информатиком и статистиком, менторским праћењем сваког студента и на крају израдом завршног мастер рада. Суштина овог студијског програма је теоријска и практична едукација за струковне мастер физиотерапеуте који треба да усвоје вештине које се примењују у савременим концептима рехабилитације болесника у различитим областима медицине и код различитих обољења у неурологији, ортопедији, хирургији, интерној медицини, спортској медицини и др., да овладају руковањем модерним електронским апаратима за примену одговарајућих рехабилитацијских процедура, и да усвоје најсавременије хабилитационе и рехабилитационе методе и технике. Програм је дефинисан у складу са следећим принципима, дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије, као и Болоњском декларацијом:

  • Мастер струковне студије трају две године (четири семестра).
  • Настава из једног предмета се изводи у току једног семестра.

  Студијски програм има укупно 16 предмета, а од тог броја студент полаже 14, уз завршавање 240 сати клиничке стручне праксе и одбрану завршног рада.

  • На првој години студија студент има седам наставних предмета и стручну праксу.
  • На другој години студија студент има пет наставних предмета (три обавезна предмета и два изборна предмета), стручну праксу, предмет завршног мастер рада (ПИР) и мастер рад.
  • Студент је оптерећен активном наставом до 24 часa, током једне радне недеље.
  • Примењен је европски систем преноса бодова (кредита) - ЕСПБ.
  • Струковне мастер студије имају укупно 120 ЕСПБ.
  • Укупан број ЕСПБ, за сваки предмет, студент остварује на основу степена извршавања предиспитних и испитних обавеза.
  • Оцењивање студената се изводи оценама од 5 до 10, односно на основу европске скале, која је истоветна за све земље Европе, које припадају „Европском образовном простору”.
  • Сви предмети, предвиђени наставним планом и програмом, подељени су на обавезне (12) и изборне (4). Са листе изборних предмета, студент се опредељује за укупно два изборна предмета у току студирања.

  Обезбеђено је континуирано праћење и анализа успешности студирања, на основу којих се доносе мере за побољшање процеса образовања и успешности студирања.

  Студијски програм мастер струковних студија Физиотерапија има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему јер омогућава образовање високопрофесионалног кадра са широким спектром знања и вештина у области рехабилитације.  Студијски програм мастер струковних студија Физиотерапија има јасно дефинисану сврху и улогу и у здравству и одговара нараслим потребама за ефикасном и правовременом хабилитацијом и/или рехабилитацијом, које подразумевају: бригу о деци са ризиком у психомоторном развоју, све већем броју пацијената са повредама и последицама обољења централног и периферног нервног система, као и о старим лицима чији број и обим њихова функционалне онеспособљености расте у нашем друштву, Оптимална теоријска и практична обука физиотерапеутског кадра на мастер струковном нивоу представља императив у процесу имплементације савремених и актуелних научних и стручних сазнања у хабилитационе и рехабилитационе праксе данашњице.

  Савремени струковни  мастер физиотерапеут, поред обавезног теоријског знања, у потпуности влада струковним вештинама, оптималним и ефикасним кинезитерапијским и физикалнотерапијским процедурама, савременим мотодама и техникама хабилитације и рехабилитације болесних, повређених и лица са различитим облицима онеспособљености и других клијената којима је потребна додатна здравствена брига, заштита и функционално оспособљавање.

  Процес струковне едукације у Високој медицинској школи струковних студија "Милутин Миланковић", уз сталне иновације наставних планова и програма и увођење нових знања и вештина, подразумева и негујућ однос према развијању хуманих и етичких принципа рада у здравственој струци, у складу са свим прихваћеним међународним етичким кодексима.

  Сврха студијског програма је:

  1. Подизање нивоа стручних компетенција струковних мастер физиотерапеута: високо образовани струковни  мастер физиотерапеут мора, по завршетку мастер струковних студија, бити оспособљен за реалан, свакодневни практичан рад са пацијентима у процесу хабилитације и рехабилитације, тј. да у потпуности влада струковним вештинама, оптималним и ефикасним процедурама, методама и техникама хабилитације и рехабилитације. Та знања и вештине ће струковном мастер физиотерапеуту омогућити рад на пословима превенције и рехабилитације оболеле деце, одраслих и старих људи у здравству, а поред тога и рад у спортским клубовима, фитнес центрима, бањским лечилиштима, итд.
  2. Усклађивање образовања са реалним потребама друштва и система здравствене заштите. Струковни мастер физиотерапеути својим професионалним радом допринеће развоју система здравствене заштите у Републици Србији.
  3. Усклађивање образовања физиотерапеута Републике Србије са образовањем физиотерапеута у Европи и омогућавање трансфера стечених кредита.
  4. Увођење система квалитета у образовању у оквирима међународних стандарда. Високо образовани струковни мастер физиотерапеут мора да усвоји и основна знања и вештине потребне за организацију рада и руковођење у појединим секторима у оквиру рехабилитационих центара и других здравствених институција.
  5. Процес струковне едукације у Високој медицинској школи струковних студија "Милутин Миланковић", уз сталне иновације наставних планова и програма и увођење нових знања и вештина, подразумева и негујућ однос према развијању хуманих и етичких принципа рада у здравственој струци, у складу са свим прихваћеним међународним етичким кодексима.

   

  Циљеви студијског програма мастер струковних студија Физиотерапија су:

  1. Да струковним мастер физиотерапеутима пружи максимум савременог теоријског знања из медицине и тангентних подручја, неопходног за ефикасан рад у хабилитацији и рехабилитацији пацијената и других клијената који траже додатну здравствену бригу, заштиту и функционално оспособљавање.
  2. Да струковним мастер физиотерапеутима пружи могућност оптималног савладавања и реалног увежбавања вештина, односно процедура, метода и техника, неопходних за процесе хабилитације и рехабилитације различитих популација пацијената и клијената.
  3. Да струковним мастер физиотерапеутима у склопу најсавременије едукације и менторског рада, пружи елементе контроле, праћења и истраживања у процесу ране детекције, функционалне дијагностике, хабилитације и рехабилитације различитих популација болесника и клијената, који би на бази савремене информатичке и статистичке анализе били основ за даље унапређење процеса ране детекције, правовремене дијагностике, хабилитације и рехабилитације и побољшања едукације струковних мастер физиотерапеута.
  4. Да струковним мастер физиотерапеутима, поред савременог теоријског знања и увежбавања и усвајања практичних вештина у процесима хабилитације и рехабилитације, пружи и довољно општег и допунског образовања кроз изборне предмете и едукативне курсеве и семинаре.
  5. Да кроз цео процес едукације струковних мастер физиотерапеута провејава дух хуманости, посвећености и етичности, тако неопходан за квалитетан рад здравствених радника и сарадника.

   

  Компетенције свршених студената студијског програма мастер струковних студија Физиотерапија

  Студијски програм мастер струковних студија Физиотерапија дизајниран је да оспособи свршене студенте да:

  • примењују напредна теоријска и практична стручна знања из области кинезитерапије и физикалне терапије самостално или у тиму,
  • критички размишљају и решавају сложене проблеме, користећи сву потребну опрему (кинезиотејп траке, уређаје за ултразвучну, електро, магнетну и ласерску терапију, апарат за транскутану електричну нервну стимулацију итд.), а уз поштовање етичких стандарда професије и закона,
  • оспособљавају пацијенте да користе помагала,
  • успешно комуницирају са пацијентима и мотивишу их за активно учешће у процесу рехабилитације, али и да комуницирају и са породицама пацијената и члановима медицинског тима,
  • организују, контролишу и обучавају друге за рад,
  • планирају и спроводе истраживања у области рехабилитације, обрађују податке уз помоћ одговарајућих статистичких процедура и објављују налазе истраживања широј стручној јавности,
  • воде здравствену документацију и евалуирају процес рехабилитације,
  • прате и усвајају новине у овој области, радећи стално на свом усавршавању и унапређивању праксе.

  Исходи учења подразумевају између осталог, познавање човековог тела и његове моторике, познавање и коришћење дијагностичих поступака и инструмената, извођење савремених физиотерапеутских рехабилитационих процедура и вежби, коришћење савремених уређаја за рехабилитацију, коришћење информационих технологија и роботике у рехабилитацији итд.

  Струковни мастер физиотерапеути бивају оспособљени за рад на превенцији, лечењу и рехабилитацији у здравственим установама свих типова, бањским лечилиштима, спортским клубовима, као и у приватној пракси. Од студената који заврше овај програм очекујемо и да повећају стручну и стваралачку ефикасност, као и да наставе да се перманентно стручно усавршавају.

   

  Структура студијског програма

  Редни број

  Шифра

  Назив

  Сем.

  Активна настава

  Ост.

  ЕСПБ

  Обавезни/
  Изборни

  О/И

  Тип предмета

  П

  В

   ДОН

  СИР/ПИР

  ПРВА ГОДИНА

  1.

  МСС001

  Хомеостатски системи

  I

  30

  30

  0

  0

  60

  4

  О

  Стручно-апликативни

  2.

  МСС003

  Вештине комуникације у здравственом тиму

  I

  45

  45

  0

  0

  105

  7

  О

  Академско-општеобразовни

  3.

  МСС007

  Квалитет живота у вези са здрављем

  I

  45

  45

  0

  0

  105

  7

  О

  Академско-општеобразовни

  4.

  МСС014

  Моторичко учење и моторичко понашање

  I

  60

  60

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  5.

  МСС005

  Поремећаји хомеостазе

  II

  30

  30

  0

  0

  60

  4

  О

  Стручно-апликативни

  6.

  МСС015

  Процена у рехабилитацији

  II

  60

  60

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  7.

  МСС013

  Физикална медицина у спорту

  II

  60

  60

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  8.

  МСФ004

  Стручна пракса 1

  II

  0

  0

  0

  0

  120

  8

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, остали часови) и ЕСПБ на години

  330

  330

  0

  900

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  630

  900

  60

   

   

  ДРУГА ГОДИНА (ЗАВРШНА ГОДИНА)

  9.

  МСС027

  Квалитативнa и квантитативнa истраживања у рехабилитацији

  III

  30

  30

  0

  0

  60

  4

  О

  Стручно-апликативни

  10.

  МСС026

  Окупациона терапија

  III

  75

  75

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни

  11.

  МСС028

  Реахабилитација заснована на доказима

  III

  45

  45

  0

  0

  90

  6

  О

  Стручно-апликативни

  12.

  МСФ008

  Стручна пракса 2

  III

  0

  0

  0

  0

  120

  8

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  13.

  МСС006

  Изборни блок 1: Превенција и унапређење менталног здравља

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  13.

  МСС020

  Изборни блок 1: Психомоторни развој детета и стимулација развоја

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  14.

  МСС021

  Изборни блок 2: Психологија интерперсоналних односа

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  14.

  МСС022

  Изборни блок 2: Рационална фармакотерапија

  IV

  30

  30

  0

  0

  75

  5

  И

  Стручно-апликативни

  15.

  МСФ023

  Предмет мастер завршног рада (ПИР)

  IV

  0

  0

  0

  180

  0

  12

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  16.

  МСФ024

  Мастер рад

  IV

  0

  0

  0

  0

  150

  10

  О

  Стручно-апликативни-клинички

  Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години

  210

  210

  180

  720

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе на години

  600

  720

  60

   

   

  Укупно часова активне наставе, остали часови и бодова за све године студија

  1230

  1620

  120

   

   

   

  Књига предмета   Књига наставника
   

   

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.