Open menu

  Студијски програми основних струковних студија у поступку акредитације

  На основу Одлуке Наставно-стручног већа бр. П-1541 од 24.03.2023. године о усвајању елабората студијских програма основних струковних студија, Висока медицинска школа струковних студија „Милутин Миланковић“ је поднела захтев за акредитацију следећих студијских програма основних струковних студија Националном телу за акредитацију за акредитациони циклус од 2024. до 2030. године:

  Ред. бр.

  Назив студијског програма

  Звање

  Број студената

  1.

  Струковна медицинска сестра-техничар (опширније о програму)

  Струковна медицинска сестра -техничар

  60

  2.

  Струковни физиотерапеут (опширније о програму)

  Струковни физиотерапеут

  20

  3.

  Струковни медицински радиолог (опширније о програму)

  Струковни медицински радиолог

  20

   

  УСЛОВИ

  У прву годину основних струковних студија може се уписати кандидат са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању и положеном државном матуром.

   

  ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ВРШИЋЕ СЕ ПО РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА И У СКЛАДУ СА КОНКУРСНИМ УСЛОВИМА. 

  Кандидат приликом пријављивања подноси докумената:

  • Оверене фотокопије сведочанстава свих разреда завршене средње школе
  • Оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи
  • Доказ о положеној државној матури
  • Кандидати који средњу школу нису завршили у  Републици Србији достављају нострификована сведочанства и диплому средње школе
  • Фотокопија личне карте
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Уверење о држављанству
  • Лекарско уверење (не старије од 6 месеци)
  • Две фотографије (35x45мм)
  • Доказ о уплати административних трошкова уписа и полагања пријемног испита

  Контакт

  Висока медицинска школа струковних студија
  "Милутин Миланковић" Београд

  Црнотравска 27
  11000 Београд

  Тел: +381 11 3530-600
  Факс : +381 11 3530-642

   

  Где смо?

  Бонитет

  ERASMUS повеља

  © 2023. ВМШСС "Милутин Миланковић". Сва права задржана.